• Posted: 19 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,142 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 2 วันที่ 17 ส.ค. 64

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มงานปฏิรูประบบบริการจัดการ กลุ่มงานที่ 2 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบกลไกลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม Focus group เพื่อการปฏิรูประบบบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย ที่จะนำไปสู่การยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสังคม” หรือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยจัดทำโครงการวิจัยปลดล็อคการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากคณะทั้ง 10 คณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมแก้ร่างระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ