• Posted: 16 มีนาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,984 ครั้ง

กำหนดการสอบ วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2563 (ย้อนหลัง)

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าทำการสอบวิชาศึกษาทั่วไป GE ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561(ย้อนหลัง) ภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 150410 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา