• Posted: 09 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,558 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564