• Posted: 03 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,483 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564