• Posted: 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,315 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564