• Posted: 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,613 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


*** หมายเหตุ *** ข้อมูลนี้จะแสดงที่ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้นักศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
                            รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2/2563
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาติ, ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบให้เรียบร้อย
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **
การอนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 อนุมัติในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

สำหรับนักศึกษาที่ขาดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หรือรูปถ่ายผิดระเบียบสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา) ม.ราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043722118 ต่อ 374

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะวิทยาการจัดการ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
      คณะครุศาสตร์