• Posted: 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,425 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564