• Posted: 15 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,678 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์