• Posted: 30 ธันวาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 5,383 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 12 – 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศนี้