• Posted: 14 ธันวาคม 2563
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,219 ครั้ง

ประกาศงดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) และบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

เรื่อง  ให้งดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป)

และบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่2/2563

เนื่องจากเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด