• Posted: 09 ธันวาคม 2563
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,292 ครั้ง

รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รับวุฒิสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ/กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
รับวุฒิสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป