• Posted: 01 ธันวาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,205 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า