• Posted: 06 พฤศจิกายน 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 4,126 ครั้ง

ประกาศหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รบการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัว ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13. 00 – 15.00 น. ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 34) ชั้น 1 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ถือว่าท่านสละสิทธิ์