• Posted: 02 พฤศจิกายน 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,298 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้ส่งตัวแทนมาติดต่อรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งตัวแทนมาติดต่อรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน โดยนำบัตรนักศึกษาเฉพาะของตัวแทนมายื่นให้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงินของนักษึกษาทุนกู้ยืมทั้งหมดภายในห้องของตัวแทนนักศึกษา ที่เคาน์เตอร์ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป