• Posted: 09 ตุลาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,240 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 และประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2563 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันตามประกาศนี้