• Posted: 11 สิงหาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,013 ครั้ง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำประกาศฉบับใหม่และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป