• Posted: 19 มิถุนายน 2563
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,462 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้มีรายชื่อรับวุฒิสาเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
อนุมัติวันที่ 18 มิถุนายน 2563
ผู้มีรายชื่อรับวุฒิสาเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
   2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
   3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน
**(ใบปลดหนี้รับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)**
**ขอความกรุณานักศึกษาดูลาดับที่และเข้ารับหลักฐานตามลาดับที่ตามที่แจ้งประกาศ**

***คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มรับเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ***