• Posted: 18 มิถุนายน 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,244 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS)
ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสำรวจอ่านข้อคำถามอย่างละเอียดในการตอบแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงไปประกอบการประเมินฯ โดยแบบสำรวจมีอยู่ 2 แบบ