• Posted: 23 มกราคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,542 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2562

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์