• Posted: 22 พฤศจิกายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,672 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์