• Posted: 09 ตุลาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,326 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครังที่ 2/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้