• Posted: 08 ตุลาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,894 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 (ฉบับที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนแล้วนั้นเนื่องจากเกิดความคาดเคลื่อนในขั้นตอนการดำเนินการทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2562 (ฉบับที่ 2) เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป