• Posted: 08 ตุลาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,142 ครั้ง

ประกาศผลการประเมินคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน คร้ังที่ 4/2562

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2