• Posted: 13 กันยายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,648 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562

                   การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับตามอัตราบรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์