• Posted: 07 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,325 ครั้ง

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น

เนื่องจากข้อความในการประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่ชัดเจนทำให้มีการตีความคาดเคลื่อนในส่วนของตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและงบประมาณในการจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อจัดทำประกาศสอบคัดเลือกใหม่