• Posted: 02 สิงหาคม 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 616 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562