• Posted: 19 กรกฏาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,878 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพิ่มเติม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศเกิดความคาดเคลื่อน

เพื่อให้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเกิดความเรียบร้อยและถูกต้องจึงมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพิ่มเติม รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม

**รับสมัครเพิ่มเติมสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา**