• Posted: 12 กรกฏาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,864 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562

ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   72 พรรษา ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://www.rmu.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

          3.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

          3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562  โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ