• Posted: 26 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,133 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และกำหนดให้มีการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี นั้น

เนื่องจากห้องประชุม Conference 1 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 – 12.00 น.                     

 จากเดิม ห้องประชุม Conference 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เปลี่ยนแปลงเป็น  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม