• Posted: 24 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,231 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้