• Posted: 26 เมษายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 822 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์