• Posted: 24 เมษายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,073 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัว ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย  ถือว่าท่านสละสิทธิ์