• Posted: 22 เมษายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 848 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จากเดิม วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 14.00 น. เปลี่ยนแปลงเป็น  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 14.00 น.

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม

 

** การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใช้กำหนดการเดิม วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562