• Posted: 17 เมษายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,764 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)จะดำเนินการ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก

  1. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
  2. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวเวลา 13.00 – 13.30 น. และกรรมการจะเริ่มดำเนินการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบคัดเลือกมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก
  3. การแต่งกาย ผู้สอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบคัดเลือก

     3.1 ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง

     3.2 ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามบัญชีที่แนบมาพร้อมประกาศนี้                  

จึงประกาศมาเพื่อทราบ