• Posted: 28 มีนาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,121 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศ