• Posted: 19 มีนาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,095 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียนร้อยแล่ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้