• Posted: 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,245 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น ปรากฏมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ดังนี้

รหัสตำแหน่ง 101   ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราแรกบรรจุ  2 อัตรา

ลำดับที่   เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - สกุล

     1 .      101002        นายกฤต  โสดาลี

    2 .      101006        นายจักรกริช  โพธิ์ศรี

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์