• Posted: 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,226 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

รหัสตำแหน่ง 101   ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่   เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - สกุล

     1 .      101002        นายกฤต  โสดาลี

     2 .      101006        นายจักรกริช  โพธิ์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จะดำเนินการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา