• Posted: 04 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,239 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่สอบ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป  100  คะแนน

   (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

   (2) แนวปฏิบัติราชการ

   (3) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล

   (4) ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์โลกปัจจุบัน สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

1.2  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  100  คะแนน

1.3  ทดสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและเขียน และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน สำหรับผู้ยังไม่ยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

รหัสตำแหน่ง 101   ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่   เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - สกุล

     1 .      101001        นายปรเมศวร์  อุตระนิตย์

     2 .      101002        นายกฤต  โสดาลี

     3 .      101003        นายภัคพล  บุญเหลือง

     4 .      101005        นางสาวสุทธภา  อินทรศิลป์

     5 .      101006        นายจักรกริช  โพธิ์ศรี

     6 .      101007        นางสาวกุนทินี  โคตรพัฒน์