• Posted: 11 ธันวาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,718 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://www.rmu.ac.th

หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

          3.1 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

          3.2 สมัครทางไปรษณีย์ให้ให้ดำเนินการดังนี้

- ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และไม่รับเงินสด) สั่งจ่ายธนาณัติ ตามจำนวนค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก ในนาม นายมัฆวา  ยี่สารพัฒน์ บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001 

- นำใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย  แนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ธนาณัติฉบับจริง(ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) ใส่ซองรวมกันแล้วส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่