• Posted: 10 ตุลาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,630 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์

     ผู้สนใจสามารถสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

    2. สมัครทางไปรษณีย์ให้ให้ดำเนินการดังนี้

  • ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และไม่รับเงินสด) สั่งจ่ายธนาณัติ ตามจำนวนค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกในนาม นายมัฆวา  ยี่สารพัฒน์ บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001
  • นำใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย  แนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ธนาณัติฉบับจริง(ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) ใส่ซองรวมกันแล้วส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001 ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2561 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ