• Posted: 06 กันยายน 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,519 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษในวันที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบดังนี้

    ลำดับที่        ชื่อ - สกุล

       1 .       นางสาวกชพร  ไวสู้ศึก  

       2 .       นางสาวปิยวรรณ  กันทอง

       3 .       นายมิ่งมนัสชน  จังหาร

       4 .       นางสาวจิตติมา  ใจสุข

       5 .       นางสาวสุนิศา  โพธิแสนสุข

       6 .       นางสาวณิชกานต์  เสนามาตย์