• Posted: 24 สิงหาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,870 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น  ปรากฏมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก  ไปรายงานตัวภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2

หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์