• Posted: 07 สิงหาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,271 ครั้ง

ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 เฉพาะราย

ตามที่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.235/2556 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.161/2561 มีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 เฉพาะในส่วนของวิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง

จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เฉพาะในส่วนของวิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง