• Posted: 01 สิงหาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,214 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561  

เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 

รหัสตำแหน่ง 101   ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ลำดับที่   เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - สกุล

     1 .      101001        นายธีรพล  มุละสีวะ

     2 .      101002        นางสาวณิชกานต์  เสนามาตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

**  หมายเหตุ : เวลาและห้องสอบคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม