• Posted: 04 เมษายน 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 2,657 ครั้ง

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561 รับหลักฐานวันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

   ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561 รับหลักฐานวันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป