• Posted: 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,597 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 2 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
เวลา 10.00 – 12.00น. ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 09.30 – 10.00 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม