• Posted: 22 ธันวาคม 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,326 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2560

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก  ไปรายงานตัวภายในวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์