• Posted: 20 ธันวาคม 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,562 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2560 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
เวลา 13.30 – 16.30น. ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 13.00 – 13.30 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม