• Posted: 25 ตุลาคม 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,531 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (โรงเรียนสาธิตฯ) ครั้งที่ 8/2560

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ -  30 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น.
ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : 1.แบบฟอร์มรับรายงานตัว     2. แบบฟอร์มประวัติบุคลากร  3. สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา